همراه با هر سختی، آسانی است👇

هر وقت توی زندگی دری به روت بسته شد، درِ دیگه‌ای به روت باز میشه. این قطعیه!! مطمئن باش!☝️

❌ ولی اون چیزی که باعث میشه تو درِ باز شده رو نبینی، نگاهی است که هنوز به درِ بسته شده داری!🚪
درِ باز شده رو نگاه کن..

🕋 فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا (شرح/۵)
🕋 إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا (شرح/۶)
💢 به یقین با هر سختی آسانی است. 
💢 مسلّماً با هر سختی آسانی است.

#ما_ملت_امام_حسینیم